VÄLKOMMEN TILL MIN BLOG
Här kommer jag att skriva ner några tankar som jag står för själv. Det kan vara med anledning av något som just hänt eller något som jag gått och funderat på en längre tid.
Du kan läsa mer om mig på min hemsida om du klickar här. KLICK.

Thursday, September 09, 2010

Landsbygden lever - leve landsbygden

Av Linköpings kommuns befolkning bor till ca 35 000 utanför tätorten. Trots detta utgår de flesta beslut och den kommunala planeringen till mycket stor del från ett rent stadsperspektiv. Ofta spelar detta ingen större roll, men i många fall är förutsättningarna och behoven olika i tätorten och på det glesare befolkande omlandet. Det är därför viktigt att också välja politiker som bor på landsbygden och känner landsbygdens förutsättningar och behov.
Jag kandiderar till kommunfullmäktige och landstinget för Centerpartiet och jag vill jobba för:
• Att kommunen aktivt köper mark och tar fram planer för byggande i de
olika serviceorterna
• Att förenkla regelverk och de kommunala processerna vid byggande i områden med lägre bebyggelsetryck.
• Fungerande bredband och mobiltelefonnät i hela kommunen
• En god kollektivtrafik i hela kommunen
• Att skolskjutsarna ska planeras för minimala restider för eleverna
• Att upphandlingen i kommunen görs så att det är möjligt för små producenter och hantverkare att lägga anbud
• Driftsbidrag till enskilda vägar
• Att alla statliga vägar i Linköping ska asfalteras.
• Att särskilda personella resurser avsätts för att stödja utvecklingen av företag inom de gröna näringarna. Jord- och skogsbruk är grunden för en levande landsbygd. Lokalt producerad mat, biobaserade bränslen, biologiskt mångfald, värdefulla ängs- och hagmarker är några exempel på vad landsbygden bidrar med.
• Bevara skolorna på landsbygden så länge det är pedagogiskt möjligt. Vid mycket låga elevantal ska kommunen i samverkan med föräldrarna söka alternativa samverkanslösningar
• Utveckla äldreboende och olika typer av serviceboende som möjliggör kvarboende på landsbygden. Detta kan också bidra till fler arbetstillfällen i de mindre orterna
• Bevara och utveckla varuförsörjningen på landsbygden.
• Vid kommunal upphandling underlätta för företag som vill lämna samordnade anbud för en bredare kommunal service inom ett geografiskt område
• Att kommunen ska stödja och underlätta för frivilligsektorn att verka i de mindre orterna och att bidragsreglerna anpassas efter förutsättningarna i de mindre orterna
Om du delar mina uppfattningar så skulle ett kryss sitta bra
tycker
Gösta Gustavsson

No comments: