VÄLKOMMEN TILL MIN BLOG
Här kommer jag att skriva ner några tankar som jag står för själv. Det kan vara med anledning av något som just hänt eller något som jag gått och funderat på en längre tid.
Du kan läsa mer om mig på min hemsida om du klickar här. KLICK.

Monday, September 13, 2010

Kulturregionen

Kulturen är en av grundstenarna för att skapa det långsiktigt hållbara samhället. Kulturen står för kontinuitet och nyskapande och ska vara en kritisk röst i samhällsdebatten. Det är därför viktigt att alla människor får möjlighet att utöva kultur och får tillgång till kultur i olika former och av godkvalitet. Kulturen utgör en av grundstenarna i det framgångsrika samhällsbyggandet.
Det politiska ansvaret för kulturfrågorna finns på alla nivåer i samhället. Staten har givetvis det övergripande ansvaret och kommunerna har det lokala ansvaret. Det finns dock ett antal områden där regionerna spelar en avgörande roll för ett gott kulturklimat. Här har såväl landstinget som regionförbundet en viktig kulturpolitisk roll.
Inom kulturpolitiken måste alltid en avvägning av resurserna göras mellan olika kulturinsatser, men kanske ännu viktigare mellan breddkultur och elitkultur, liksom mellan resurser för eget deltagande i kulturaktiviteter och kulturkonsumtionen. Det är viktigt att öka breddsatsningarna inom kulturområdet i syfte att få flera aktiva deltagare och en likvärdig möjlighet för alla i hela regionen att få del av utbudet.
De stora kulturinstitutionerna i regionen, Östgötateatern, Östgötamusiken, Norrköpings symfoniorkester, Vadstena akademin och länsmuseet är avgörande för att erbjuda kultur på högklassig nivå. Problemen är dock splitringen i så många olika organisationer som innebär att helhetssynen på ”Kultur Östergötland” saknas. Varje institution jobbar med sitt område och man konkurrerar om samma skattemedel. Varje organisation har också byggt upp sin egen administration, marknadsföring, teknikförsörjning, lokalförsörjning etc. Det behöver därför skapas ett samordnat ”kultur Östergötland” med ett tydligt kulturpolitiskt uppdrag, men med stor kulturell frihet inom dessa ramar. Alltså mer pengar till verksamhet och mindre till administration.
”Kultur Östergötland” ska få tydliga politiska direktiv med krav på närvaro i hela regionen, aktiv samverkan med de fria kulturutövarna. Barn och ungdomskulturen inklusive kulturskolorna ska finnas med i uppdraget. Samverkan med övriga offentliga och privata aktörer ska uppmuntras. Här kan sponsring vara ett alternativ för att bredda utbudet, men får inte utformas så att man blir beroende av denna så att den konstnärliga friheten inskränks.
Vi behöver verkligen samordna och utveckla kulturen i Östergötland
tycker
Gösta Gustavsson

No comments: