VÄLKOMMEN TILL MIN BLOG
Här kommer jag att skriva ner några tankar som jag står för själv. Det kan vara med anledning av något som just hänt eller något som jag gått och funderat på en längre tid.
Du kan läsa mer om mig på min hemsida om du klickar här. KLICK.

Tuesday, September 07, 2010

Centerpartiet och regeringens klimatpolitik

Regeringen har till skillnad från oppositionen ton för ton preciserat hur klimatmålet ska
nås. Takten i omställningen ökar kraftigt jämfört med tidigare politik.
Alliansregeringens löfte är minskning med 20 miljoner ton.
Från 1990 och till 2007 hade utsläppen minskat med 4 miljoner ton.
Huvuddelen, 16 miljoner ton eller fyra femtedelar återstår, således.
De ekonomiska styrmedel som är beslutade och nu genomförs, såsom koldioxidskatt,
beräknas ge en fortsatt minskning på 5 miljoner ton fram till år 2020.
Beslut som tagits gemensamt i EU som genomförs i Sverige, såsom skärpta avgaskrav och
inblandning av förnybara bränslen i bilarna beräknas ge 2 miljoner ton.
Klimatskatter som steg för steg träder i kraft nästa mandatperiod minskar utsläppen 2
miljoner ton och övriga satsningar som går att räkna på 0,3 miljoner ton.
Nationella ytterligare åtgärder är således 9,3 miljoner ton.
Klimateffektiva gröna investeringar (CDM) i bl.a. utvecklingsländer ger 6,7 miljoner ton.
Fossiloberoende fordonspark 2030:
Att vara en förebild och föregångare är att ställa kraven och stimulera fram ny teknik och
bilar som kör på miljövänliga bränslen. Det är även att stimulera konsumenterna att
teknikneutralt välja miljöalternativ. Det ska vara lätt att göra rätt. Alliansen går nu till val på
ett paket med åtgärder för fortsatt omställning av bilparken:
En ny supermiljöbilspremie på 40000 kronor ges till inköp av bilar med den allra bästa
tekniken och de allra lägsta utsläppen, i dagsläget elbilar och laddhybrider.
Skattepengar ska inte gå till ett allmänt bilköparprogram – utan till att rivstarta
marknaden för den allra senaste tekniken. Stimulansen ska gå till den teknik som
behöver en extra knuff ut på marknaden, som ofta är lite dyrare också för att den breda
introduktionen inte tagit fart. Vi vill att Sverige ska vara en testmarknad för de allra
senaste miljöbilarna.
Ett nationellt demonstrationsprogram för utveckling av elbilar och laddhybrider
initieras. I programmet utvecklas laddinfrastrukturen över hela landet.
Det offentliga ska gå före. Regeringen har redan beslutat 100 procent att miljöbilar
gäller i offentlig upphandling, nu samordnas inköpen för elbilar.
Vi arbetar med en ny skärpt miljöbilsdefinition och ökade krav inom EU. Reglerna ska
gynna det miljöbra och succesivt skärpas med fortsatt teknikutveckling.
Även bensinbilarna blir nu mer miljövänliga. Vi höjer nu tillåtna inblandningen av etanol
i all bensin från fem till tio procent - allt mer förnybart blandas därmed in i bensinen. En
nationell biogasstrategi ska presenteras.
Stimulans till miljöbilar som förmånsbilar är en viktig del av omställningen. De
ekonomiskt bra villkoren för att ha etanolbil som tjänstebil kvarstår genom
fordonsskattebefrielsen och den generella nedsättningen, där förmånsvärdet jämkas till
jämförbar bensindriven bil. Kraven höjs dock och det blir ännu mer förmånligt ha
biogasbil, laddhybrid och elbil som tjänstebil.
Regeringen har avsatt tre miljarder kronor i nytt forsknings- och utvecklingsbolag för
att främja teknikutveckling och alternativa drivmedel inom den svenska fordonsparken.
450 miljoner kronor om året satsas på fordonsforskning tillsammans med motsvarande
insats från branschen.
Biogassatsning:
En Nationell biogasstrategi håller för närvarande på att utarbetas. För att stödja
teknikutveckling och marknadsintroduktion har regeringen avsatt 170 Mkr för
investeringsstöd till biogas för perioden 2009–2011.
Inom ramen för landsbygdsprogrammet har regeringen avsatt 200 miljoner kr
under 2009 till 2013 för att främja i huvudsak gödselbaserad biogasproduktion.
Denna satsning har tilldelats ytterligare medel för perioden 2010-2013. Dessutom
finns inom landsbygdsprogrammet ytterligare 500 miljoner kronor att söka för dem
som vill producera förnybar energi eller effektivisera sin användning av energi.
150 miljoner kronor har funnits att söka för att bygga biogasmackar runt om i
landet. Antalet mackar har blivit 50 procent fler.
Det känns tryggt med ANdreas Cerlgren som miljöminister för då är det inte bara snack utan också verkstad
tycker
Gösta Gustavsson

No comments: