VÄLKOMMEN TILL MIN BLOG
Här kommer jag att skriva ner några tankar som jag står för själv. Det kan vara med anledning av något som just hänt eller något som jag gått och funderat på en längre tid.
Du kan läsa mer om mig på min hemsida om du klickar här. KLICK.

Sunday, February 14, 2010

Kommmunala bolag som motverkar maktkoncentration

Elproduktion och elhandel är exempel på områden där "den fria konkurrensen" just nu leder till en unik maktkoncentration, men kraftigt ökade kostnader för dom enskilda konsumenterna. Tyvärr tycks många politiker på riksnivå inte inse problemen utan tycks tro att det i första hand gäller att få bort kommunägda energibolag för att få en bättre fungerande elmarknad. Inget kan vara mer fel. För att förstå hur det fungerar är det bra att först se på några fakta.
Elproduktionen i Sverige ägs till 42 % av staten (Vattenfall är storägaren), till 40 % av utländska elproducenter (E:ON och Fortum), medan alla de kommunägda elproducenterna utgör 11 % och resten är privatägda. Den producerade elen försäljs sedan via den nordiska elbörsen (Nordpol) och härigenom sätts priset på elen via s k marginalprissättning. Detta ger producenterna av t ex vattenkraft enorma vinster, då produktionskostnaden för vattenkraften är mycket låg.
Elen till konsumenterna säljs sedan via de över 100 elhandlare som köper sin el från börsen. Här är konkurrensen stenhård och vinstmarginalerna ligger bara på någon eller några få procent. Trots de många handlarna finns inte stort utrymme för prispress som skulle gynna elkonsumenterna, eftersom elbörsens pris gäller för alla handlare. Här finns därför stor risk för att de många små elhandelsföretagen lägger av och de tre stora får monopol (eller oligopol) på hela elhandeln i Sverige. Deta skulle få förödande konsekvenser för elkonsumenten, med ökade priser och små möjligheter att byta till andra leverantörer.
För att behålla och öka konkurrensen behöver staten agera så att de många små och ofta kommunägda elhandelsföretagen får rimliga villkor utan ökade statliga regleringar och statlig inblandning i verksamheten
tycker
Gösta Gustavsson

No comments: